banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu
Utorak, 05 Srpanj 2016 07:28
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Općinskog suda u Širokom Brijegu objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta  državnog službenika
u Općinskom sudu u Širokom Brijegu
1. STRUČNI SURADNIK ZA VOĐENJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
01. Opis poslova:
- rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih organa, te ugovora o prometu nekretnina na osnovu kojih se traži upis u zemljišne knjige,
- po zahtjevu stranaka,omogućava  uvid u zemljišne knjige,
- vrši upise u zemljišne knjige kao i druge knjige evidencije,
- sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke,
- sačinjava rješenja o upisima u zemljišne knjige,
- unosi podatke iz starih zemljišnih knjiga u novi sustav,
- potvrđuje i slaže zemljišnoknjižne uloške i uspostavlja zemljišnoknjižne uloške,
- po potrebi i traženju, sačinjava izvješća rukovoditelju odjeljenja, predsjedniku suda ili tajniku suda.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Općinskog suda u Širokom Brijegu i to:
- diploma visokog obrazovanja- VII stupanja pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (180 ili 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,
-  položen stručni ispit,
- položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
-  jedna godina radnog iskustva,
- poznavanje rada na računalu.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
3. potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika i
4. uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računalu,
5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidati bit će dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.