banner_dokumenti
banner_o_zupaniji
banner_proracun
banner_povjerenstvo
banner_registar
banner_linkovi

Posljednje novosti


grb_siroki grb_ljubuski
grb_posusje grb_grude

Karta ZZH

karta_zzh-v

Kliknite na sliku za prikaz veće karte

Kontakt

Adresa:
Stjepana Radića 37 b
88220,Široki Brijeg
BiH

Telefon: +387 39 705 694
Fax: +387 39 703 233

E-mail: vlada@vladazzh.com

prostorni-podaci-zzh

Pretraga

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
Petak, 17 Lipanj 2016 13:02
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
V L A D A
Povjerenstvo za državnu službu
Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke
1. STRUČNI SURADNIK ZA ANALITIKU I ODNOSE S JAVNOŠĆU - 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova:
- proučava i obrađuje najsloženija pitanja odnosa s javnošću, obavlja stručne poslove iz djelokruga suradnje i kontakata Uprave s organizacijama i građanima,
- priprema materijale za prezentiranje Uprave na web- stranici i uređuje web- stranicu Uprave,
- prezentira željene informacije iz djelokruga rada Uprave,
- kontaktira s javnošću i sredstvima priopćavanja,
- priprema i redovito šalje priopćenja za javnost o aktivnostima Uprave, prati i analizira medijsko izvješćivanje, obrađuje novinarske upite i priprema odgovore,
- nadgleda i koordinira izdavačke aktivnosti Uprave (interne i eksterne),
- izrađuje završne analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale na temelju odgovarajućih podataka iz odjela,
- izrađuje završne studije, programe, projekte, projektne planove i procjene na temelju podataka iz odjela,
- priprema programe istraživanja u oblastima iz djelokruga ada Uprave i predlaže metodološka rješenja, te radi na tim programima,
- obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovake i to:
- VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja filozofske struke- smjer odnosi s javnošću, pravne ili ekonomske struke,
- jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
- položen ispit za državnog službenika  i
- poznavanje rada na računalu.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu  za državnog službenika,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
5. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja  dužan je dostaviti i:
1. Dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
2. Dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
3. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.
NAPOMENA:
Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.