+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Širokog Brijega
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Širokog Brijega

  Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Grada Širokog Brijega objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave  Grada Širokog Brijega

 

 

 1. RUKOVODITELJ STRUČNE SLUŽBE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ - 1 (jedan) izvršitelj

 

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

            Rukovoditelj Stručne službe istom rukovodi s ovlastima utvrđenim u članku 43. ovog Pravilnika i neposredno obavlja slijedeće poslove:

 • prima, pregleda zaprimljene predmete, daje upute i preko šefa Odsjeka organizira, koordinira i prati izvršenje svih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada Stručne službe;
 • sudjeluje u pripremi i izradi integralnih i sektorskih razvojnih planova, a posebno u oblasti jačanja poduzetništva, zapošljavanja, lokalne komunalne infrastrukture, ruralnog razvoja i povećanja kvalitete življenja na području Širokog Brijega;
 • analizira stanje i potrebe lokalnog gospodarstva, ostvaruje neposredne kontakte i pomoć poduzetnicima u pripremi i realizaciji investicijskih projekata;
 • u suradnji sa mjesnim zajednicama, javnim poduzećima, ustanovama, udruženjima građama, ministarstvima prikuplja prijedloge projekata i koordinira i usuglašava prioritete za realizaciju;
 • organizira pripremu i izradu projektne dokumentacije i aplicira na natječaje fondova EU, natječaje drugih međunarodnih institucija, kao i ostale natječaje za projekte lokalnih zajednica;
 • koordinira rad ostalih gradskih službi za upravu u svezi izvršavanja prioritetnih poslova vezanih za projekte lokalnog razvoja;
 • prati stanje u oblasti upravljanja poljoprivrednim i drugih lokalnim prirodnim resursima i predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja u toj oblasti;
 • prati stanje u oblasti upravljanja gradskom imovinom i predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanja u upravljanju gradskom imovinom;
 • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Stručne službe za koja ima ovlaštenje od gradonačelnika, sukladno Zakonu;
 • sudjeluje u radu i na sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko Gradonačelnika predlaže izrađene materijale i druge akte iz djelokruga rada Stručne službe;
 • ostvaruje suradnju sa županijskim i federalnim tijelima uprave koja su mjerodavna za poslove iz djelokruga rada Stručne službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa;
 • utvrđuje prijedlog ocjene rada državnih službenika i namještenika,

                  utvrđuje konačne tekstove izvješća, informacija, analiza i drugih stručnih materijala koje priprema  šef odsjeka;

 • prima stranke i daje odgovarajuća objašnjenja iz nadležnosti Stručne službe;
 • pruža stručnu pomoć za pravilno obavljanje poslova iz nadležnosti Stručne službe;
 • prati sve propise i odluke Gradskog vijeća iz nadležnosti Stručne službe i stara se o njihovoj provedbi,
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju nadležnost Stručne službe za lokalni ekonomski razvoj. 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Širokog Brijega  i to:

 • VSS – VII stupanj fakultetsko obrazovanje – ekonomski, pravni, građevinski, strojarski, elektrotehnički ili agronomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sustava studiranja s ostvarenih 240 ECTS bodova ekonomije, prava, građevine, strojarstva, elektrotehnike ili agronomije,
 • položen ispit za državnog službenika,
 • najmanje 5 godina  radnog staža  u struci,
 • poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

NAPOMENA ZA KANDIDATE: 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave  Grada Širokog Brijega“

NE OTVARATI  

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.     

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.