+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Široki Brijeg
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave grada Široki Brijeg

 Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Grada Širokog Brijega objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta državnih službenika

u Jedinstvenom gradskom  tijelu uprave grada Široki Brijeg

 1. STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj
 2. STRUČNI SURADNIK ZA JAVNE NABAVE I PRIPREMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE- 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
 • prikuplja, sređuje i obrađuje podatke iz oblasti komunalnih poslova, poslova komunalne infrastrukture i stambenog gospodarstva,
 • vodi propisane evidencije iz oblasti stambenog komunalnog gospodarstva, te izdaje uvjerenja iz istih,
 • radi na izradi izvještaja informacija i drugih akata koji se odnose na komunalno i stambeno gospodarstvo.
 • koordinira rad Službe s radom javnih poduzeća i ustanova iz oblasti komunalnih i stambenih poslova,
 • prima stranke i daje im stručna objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti ovog radnog mjesta,
 • priprema izvještaje i informacije i predlaže mjere za unapređenje komunalnog i stambenog gospodarstva,
 • sudjeluje u izradi projektnih zadataka iz oblasti komunalnog gospodarstva,
 • prati propise i stara se o provedbi i izvršavanju federalnih i županijskih zakona, odluka gradskog vijeća i propisa Gradonačelnika i drugih pod zakonskih akata koji se odnose na pitanja ovog radnog mjesta,
 • surađuje u izradi urbanističko- tehničkih uvjeta za izradu lokacijskih dozvola,
 • vrši i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje mu odredi rukovoditelj službe.

   02.Opis poslova:

- prati i primjenjuje zakonske i druge propise vezane za postupak javne nabave,

- priprema prijedlog procedura za provođenje postupka javne nabave u skladu sa Zakonom javnim nabavkama i njegovim pod zakonskim aktima,

- sudjeluje u radu Povjerenstva koje provodi postupak javne nabave,

- obavlja stručne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave,

 • priprema plan javnih nabava za tekuću godinu, priprema odluke o pokretanju postupka javne nabave, priprema rješenja o imenovanju povjerenstva za ocjenu ponuda,
 • sudjeluje u pripremi tenderske dokumentacije iz oblasti nabava, priprema odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača i druge akte,
 • priprema ugovore nakon provedene procedure javne nabave,
 • sudjeluje u realizaciji projekata koje implementira Grad samostalno ili u suradnji s višim razinama vlasti, međunarodnim organizacijama i drugim donatorima,
 • sudjeluje u izradi i provođenju programa i planova i ostalih planskih dokumenata,
 • radi na pripremi i realizaciji razvojnih projekata,
 • prati objavljene natječaje, prikuplja potrebnu dokumentaciju, priprema i kandidira projekte u rokovima po objavljenim natječajima,
 • obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto kao i poslove koje mu odredi šef Odsjeka odnosno druga nadređena osoba.                   

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog  tijela uprave  i službi za upravu Grada Široki Brijeg i to:

Za pozicije 01:

 • VSS- VII stupanj, arhitektonski ili građevinski fakultet, odnosno visoko obrazovanje I i II ciklusa Bolonjskog sustava studiranja arhitekture ili građevine,
 • položen ispit za državnog službenika,
 • 1 godina  radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i
 • poznavanje rada na računaru.

Za pozicije 02:

 • VSS- VII stupanj-ekonomski ili pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje I i II ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomije ili prava,
 • položen ispit za državnog službenika,
 • 1 godina  radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe i
 • poznavanje rada na računaru.

Prijava kandidata na natječaj: 

1.Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):

a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu: 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Široki Brijeg “

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3.  ovog natječaja neće biti razmatrane.

       

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.