+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom tijelu uprave Općine Posušje
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom tijelu uprave Općine Posušje

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Posušje objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta državnog službenika

u Jedinstvenom tijelu uprave Općine Posušje

 

 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU RAZVOJNIH PROJEKATA - 1 (jedan) izvršitelj

 

 

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
 • priprema prijavljuje, provodi i evaluira prijedloge projekata po metodologiji Proect Cycle Management PCM prema donatorima (više razine vlasti u BiH, F BiH, ŽZH, predstavništva međunarodnih organizacija u BiH, te fondovi EU),
 • prati i koordinira odgovarajući financijski okvir za realizaciju programa, projekata i mjera koje proizlaze iz strategije razvoja Općine Posušje za razdoblje 2014-2023, te upravlja strateškim procesima lokalnog ekonomskog razvoja,
 • izravno surađuje sa svim institucijama općine Posušje u svezi realizacije Strategije razvoja općine Posušje za razdoblje 2014. -2023. godina,
 • dostavlja prioritetne programe i projekte općine Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u cilju pripreme federalnog Programa javnih investicija, a sukladno članku 8.stavak 1. Pravilnika o metodologiji za identificiranje, formiranje i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata („Službene novine Federacije BiH“ broj:7/04),
 • prati i daje izvješća o implementaciji projekata na razini općine,
 • suradnja s Odjelom za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvitak Ministarstva gospodarstva ŽZH,
 • koordinira aktivnosti na pripremi i izradi prijedloga integrirane strategije razvoja,
 • provodi utvrđene politike u području strateškog planiranja i lokalnog ekonomskog razvoja,
 • koordinira aktivnosti revizije integrirane strategije razvoja,
 • koordinira rad Općinskog razvojnog tima, partnerskih grupa i drugih tijela u svim fazama strateškog planiranja,
 • koordinira procesom izrade planova implementacije i odgovarajućeg financijskog okvira za realizaciju programa, projekata i mjera koje proizlaze iz strategije razvoja,
 • prati provođenje usvojenih planova implementacije u skladu s definiranim indikatorima uspjeha, te predlaže kvalitetne mjere u skladu s identificiranim problemima,
 • analizira i prati izvršenja sektorskih planova i Strategije u cjelini;
 • priprema i podnosi godišnje izvještaje o napretku implementacije Strategije razvoja općine,
 • obavlja poslove na izgradnji poslovne infrastrukture i ostalih instrumenata podrške poduzetništvu te na upravljanju poslovnom infrastrukturom,
 • organizira promotivne seminare, prezentacije, sastanke,posjet,aktivnu suradnju s međunarodnim i domaćim institucijama, a u cilju unapređenja lokalnog razvoja,
 • prati odgovarajuće eksterne izvore financiranja i sudjelovanje u pripremi projektnih aplikacija za eksterne izvore financiranja (predstavništva međunarodnih institucija u BiH, dostupni EU fondovi) u cilju privlačenja sredstava za razvojne projekte Općine,
 • prati realizaciju projekata na razini Općine sukladno važećim propisima,
 • obavlja pripremu, provedbu i kontrolu projekata investicijskog ulaganja,
 • vodi bazu podataka o provedbi projekata koji proizlaze iz strategije razvoja općine i prati njihove učinke na razvoj općine,
 • surađuje s drugim lokalnim partnerima, razvojnim agencijama, nevladinim i poslovnim udruženjima u cilju poticanja aktivnog sudjelovanja u realizaciji projekata iz Strategije razvoja općine Posušje, uključujući koordinaciju u pripremi zajedničkih aplikacija za relevantne eksterne izvore financiranja,
 • surađuje s Direkcijom za europske integracije i ministarstvima pri Vijeću ministara BiH zbog uključivanja strateških prioriteta općine Posušje u strateške prioritete za financiranje na razini BiH, posebno kroz EU fondove za BiH,
 • obavlja i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvitak,
 • brine se o provedbi zakona i drugih propisa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Šefa službe.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave  i službi za upravu Općine Posušje i to:

 • VSS, VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova, ekonomski fakultet,
 • položen ispit za državne službenike,
 • 2 godine  radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
 • poznavanje rada na računaru.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA ZA KANDIDATE: 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Jedinstvenom tijelu uprave Općine Posušje “

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2.  ovog natječaja neće biti razmatrane.

       

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.