+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

   Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u

Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

 

 1. STRUČNI SAVJETNIK ZA UPRAVU U ODSJEKU ZA UPRAVU- 1 (jedan) izvršitelj

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:
 • izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, uredbi i drugih propisa iz područja uprave i lokalne samouprave;
 • daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata;
 • vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju;
 • prima i razmatra predstavke i pritužbe građana na rad tijela uprave u svezi nepostupanja, odugovlačenja postupka ili drugih sličnih razloga;
 • osigurava javnost rada uprave i lokalne samouprave;
 • osigurava primjenu propisa o uredskom poslovanju;
 • vrši nadzor nad radom ovlaštenih pečatoreznica,
 • rješava po zahtjevima za izdavanje odobrenja za izradu pečata Županije Zapadnohercegovačke,
 • sudjeluje u nadzoru uvjeta u pogledu prostorija, opreme i sredstava za rad notara iz nadležnosti Ministarstva,
 • po potrebi provodi postupak izvršenja kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi;
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti ovog radnog mjesta koje odredi ministar i šef odsjeka za upravu.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke i to:

-VSS/VII. stupanj, odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,

- položen ispit za državne službenike,

- tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme i

- poznavanje rada na računalu. 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 3. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja VSS,
 4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
 5. popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA:

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:    

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke“

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

 

 

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.