+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu
JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu

   Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općinskog suda u Širokom Brijegu objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u

Općinskom sudu u  Širokom Brijegu

 1. RUKOVODITELJ ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG UREDA- 1 (jedan) izvršitelj
 2. Opis poslova:
 • rukovodi zemljišnoknjižnim uredom;
 • organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti zemljišno-knjižnog ureda:
 • vodi odgovarajuće upisnike i evidencije zemljišno-knjižnih predmete;
 • vrši raspored premeta u rad zemljišnoknjižnim referentima i ostalim zaposlenicima u zk uredu:
 • stara se o blagovremenom i urednom izvršavanju svih poslova i zadataka zemljišnoknjižnog ureda;
 • daje instrukcije i nadgleda unošenje postojećih i pravovaljanih informacija iz svih knjiga u bazi podataka;
 • donosi rješenja o upisu i vrši upis u zemljišne knjige;
 • prikuplja podatke i sastavlja izvješća o zemljišno knjižnim stvarima;
 • stara se o zakonitom i urednom provođenju upisa u zemljišnim knjigama, urednosti i arhiviranju zemljišno knjižnih spisa;
 • sačinjava izvješća o radu ureda kao i mjesečno izvješće o nazočnosti na radu u uredu i dostavlja ga tajniku suda, odnosno predsjedniku suda;
 • pruža stručnu pomoć zemljišnoknjižnim referentima;
 • surađuje kod provođenja raznih projekata posebice u svezi za zemljišnoknjižni ured;
 • vrši poslove zemljišnoknjižnog referenta sa opsegom poslova 60%, a kako je regulirano Pravilnik o utvrđivanju kriterija za određivanje potrebnog broja službenika  u zemljišnoknjižnim uredima u općinskim sudovima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“broj:81/07);
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom o zemljišnim knjigama i drugim propisima kao i druge poslove po nalogu Predsjednika suda.

Za svoj rad odgovara predsjedniku i tajniku suda.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Širokom Brijegu i to:

- VSS/VII stupanj pravne struke ili visoko obrazovanje minimalno prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja- pravne struke (240ECTS bodova),

-položen ispit za zemljišno-knjižnog referenta,

-položen ispit za državnog službenika,

    - najmanje pet godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja struče spreme i

-poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. dokaz o položenom ispitu za državne službenike,
 3. dokaz o položenom ispitu za zemljišno-knjižnog referenta,
 4. Potvrda /uvjerenje o radnom iskustvu nakon stjecanja VSS,
 5. dokaz o poznavanju rada na računalu i
 6. popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA:

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:   

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu“

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.