+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Ministarstvo gospodarstva ŽZH
OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU STRUČNOG ISPITA Ministarstvo gospodarstva ŽZH

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI POLAGANJU

STRUČNOG ISPITA Ministarstvo gospodarstva ŽZH

Naziv tijela

Ministarstvu gospodarstva ŽZH

Objava natječaja

Glasilo

Dnevni i Večernji list

Datum

11. svibnja 2018. godine.

01.

1. Pomoćnik ministra za koncesije - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Mjesto polaganja

Široki Brijeg (zgrada Županije)

Ulica i broj

Stjepana Radića 37 b)

Datum polaganja

4. 7. 2018. godine – srijeda

Vrijeme polaganja

10,00 sati

Datum objave na web-u

25. 6. 2018. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u točno određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

O terminu održavanja usmenog dijela stručnog ispita – intervjua, kandidati će biti usmeno obaviješteni, isti dan, nakon održavanja pismenog dijela stručnog ispita i priopćenja rezultata istog, čemu su dužni prisustvovati. Kandidati koji polože ispit općeg znanja, sudjeluju u daljoj natječajnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

Kandidati sa liste uspješnih biće pismeno obaviješteni o postignutim rezultatima.

       

Popis literature na osnovu koje će se sačinjavati pitanja za pismeni dio stručnog ispita:

Pozicija/radno mjesto: Pomoćnik ministra za koncesije - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

R.b.

Zakonski propisi

1.

- Zakon o koncesijama (N.N.ŽZH 13/13 i 24/16)

2.

- Korištenje voda i javnog vodnog dobra (Zakon o vodama N.N.ŽZH 12/15)

3.

- Izgradnja i/ili korištenje energetskih objekata snage do 5MW (Zakon o vodama N.N.ŽZH 12/15)

4.

- Izgradnja /dogradnja i/ili održavanje javnih cesta i pripadajućih infrastrukturnih objekata (N.N.ŽZH 3/12)

5.

- Istraživanje i/ili eksploatacija mineralnih sirovina (Zakon o geološkim istraživanjima N.N.ŽZH 2/99 i 7/14,Zakon o rudarstvu N.N.ŽZH 45/99 i 7/14)

6.

- Korištenje lovišta i ribolov (Zakon o lovstvu Sl.N.F BiH 4/06,8/10 i 81/14,Zakon o slatkovodnom ribarstvu N.N.ŽZH 9/18)

7.

- Korištenje poljoprivrednog zemljišta (Zakon o poljoprivrednom zemljištu Sl.N.F BiH 52/09)

8.

- Hoteli i ostali turistički objekti (Zakon o turističkoj djelatnosti Sl.N F BiH 32/09)

9.

- Komunalne djelatnosti sukladno županijskom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (N.N.ŽZH 14/00,7/03,8/12 te pročišćeni tekst 9/13)

10.

- Upravni postupak (Zakon o upravnom postupku 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.