+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog  mjesta  državnog službenika

u Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

 

  1. STRUČNI SURADNIK ZA ORGANIZIRANJE, PRIPREMANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE NA RADU, ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE- 1 (jedan) izvršitelj

 

 

Radno mjesto se popunjava na neodređeno vrijeme

  1. Opis poslova:

Organizira i neposredno vrši sve zadatke koji se odnose na organiziranje, pripremanje i provođenje zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite u rudnicima, te izvršava ostale poslove vezane za sigurnost ; ostvaruje stalnu suradnju s nadležnim tijelima  županijske uprave civilne zaštite u cilju preventivnog praćenja učinkovitijeg izvršavanja mjera u oblasti zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite u rudnicima i vrši koordinaciju, kako bi se sve te mjere pravilno i blagovremeno izvršavale; sudjeluje u aktivnostima koje se odnose na koordinaciju provođenja preventivnih mjera i spašavanja čiji su nositelji županijska tijela uprave; prati stanje planiranja, pripremanja i provođenja mjera zaštite od požara i eksplozija u gradu/općinama i o tim pitanjima pruža odgovarajuću stručnu pomoć  i daje stručne upute gradskim/općinskim tijelima civilne zaštite; izrađuje analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz svoje nadležnosti, na temelju odgovarajućih podataka; sudjeluje u pripremi i izvođenju vježbi zaštite i spašavanja na području Županije; sudjeluje u izradi planskih dokumenata; obavlja i sve druge poslove koji se odnose na mjere zaštite i spašavanja, kao i poslove koje odredi šef Odsjeka i rukovoditelj Sektora.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i to:

- VSS/VII. stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, sigurnost i zaštita- smjer zaštita na radu,  sigurnost i zaštita- smjer zaštita od požara,

- položen ispit za državnog službenika,

-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe,

- poznavanje rada na računalu. 

Prijava kandidata na natječaj:

  1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanje uredno popunjenog prijavnog obrasca

Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):
a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike. 

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

  1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta  državnog  službenika

U Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

       

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.