+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta rukovodećih državnih službenika

u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije

 1. POMOĆNIK RAVNATELJA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU- 1 (jedan) izvršitelj 
 1. POMOĆNIK RAVNATELJA ZA PLANIRANJE RAZVITKA I UPRAVLJANJE RAZVITKOM I OPĆE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

Rukovodi radom Odjela za europske poslove i međunarodnu suradnju, organizira rad Odjela, raspoređuje poslove na neposredne izvršitelje i pruža im pomoć u radu; Osigurava pravodobno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz djelokruga Odjela; Redovito usmeno ili pismeno upoznaje ravnatelja Ureda za EU integracije o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže mjere za njihovo rješavanje; Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti ustrojbene jedinice kojom rukovodi; Koordinira i prati provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih ugovornih obveza između EU i BiH u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave; Obavlja poslove u procesu pregovaranja s EU o pristupanju BiH punopravnome članstvu i sklapanju sporazuma BiH s EU; Obavlja poslove vezano za pružanje stručne potpore tijelima uključenim u proces pristupanja EU u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave; Surađuje s tijelima EU i međunarodnih organizacija i institucija u BiH i inozemstvu u okviru obavljanja poslova iz djelokruga Ureda za EU integracije; Koordinira aktivnosti i praćenje prilagodbe i napredak u ispunjavanju gospodarskih i pravnih kriterija za članstvo, a prema poglavljima pravne stečevine EU; Koordinira korištenje programa i inicijativa koje se financiraju iz proračuna EU (programa pomoći Europske unije trećim zemljama, te programa i inicijativa Europske unije, kao i programa koje bilateralno financiraju države članice EU; Sudjeluje u pregovorima s tijelima EU vezano uz korištenje programa koji se financiraju iz proračuna EU; Izrađuje strateške dokumente za korištenje strane pomoći u procesu pristupanja EU, te usklađivanje korištenja programa pomoći EU i država članica EU s potrebama koje proizlaze iz procesa integracija BiH u EU; Obavlja i druge poslove iz područja europskih integracija odnosno pristupanja BiH EU i međunarodne suradnje u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave.  

 1. Opis poslova:

 Rukovodi radom Odjela za planiranje razvitka i upravljanje razvitkom i opće poslove, organizira rad Odjela, raspoređuje poslove na neposredne izvršitelje i pruža im pomoć u radu; Odgovara na pravodobno, zakonito i kvalitetno obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Ureda; Redovito usmeno ili pismeno upoznaje ravnatelja Ureda za EU integracije o stanju i problemima u svezi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i predlaže mjere za njihovo rješavanje; Obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti ustrojbene jedinice kojom rukovodi; Vodi i koordinira procesom izrade strategije razvitka Županije i praćenje njene provedbe, tj. koordinacija u procesu ocjenjivanja i izvještavanja ostvarenja strategije; Prati dinamiku razvitka Županije i priprema analize i izvještaje; Osigurava usklađenost proračunskog planiranja i programiranja javnih ulaganja s razvojnim prioritetima definiranim strateškim dokumentima; Sudjeluje u izradi drugih strateških razvojnih dokumenata Županije i strategija viših i nižih razina vlasti; Koordinira aktivnosti vlade, ministarstava, poduzetnika, udruženja, komora, instituta, fakulteta, NVO-a, međunarodnih organizacija, u svezi praćenja razvoja i pokretanja razvojnih inicijativa u Županiji; Koordinira aktivnosti na jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta županijskih ministarstava i institucija, kao i općina u procesu strateškog planiranja i provedbe projekata: Vodi baze razvojnih projekata i koordinira pripremu projektnih prijedloga koji se financiraju iz programa pomoći EU; Prati i koordinira provedbu programa pomoći EU, te sveukupne inozemne pomoći u Županiji, te predlaže mjere radi unaprjeđenja učinkovitosti korištenja programa za koje je nadležan; Brine se za usklađivanje korištenja programa pomoći EU s drugim programima tehničke i financijske pomoći otvorenim na korištenje Županiji; Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Ureda za EU integracije.

 UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije i to:

 Za pozicije 01:

 • VSS, VII odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, tehničke ili društvene struke,
 • položen ispit za državne službenike,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu razina B2 jezične kompetencije prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i
 • poznavanje rada na računalu.

 Za poziciju 02:

 • VSS, VII odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, tehničke ili društvene struke,
 • položen ispit za državne službenike,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu razina B2 jezične kompetencije prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i
 • poznavanje rada na računalu.

Prijava kandidata na natječaj: 

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

 NAPOMENA ZA KANDIDATE:

 O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

 Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu: 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta rukovodećih  državnih službenika

u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2.  ovog natječaja neće biti razmatrane.

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.