+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke
Objavljeno: 30.4.2018. 12:28:00 Autor: administrator

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
VLADA

Na temelju članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/13) Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja
Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

1. RAVNATELJ ZAVODA ZA POLJOPRIVREDU - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:
- neposredno rukovodi Zavodom,
- zastupa i predstavlja Zavod,
- organizira obavljanje svih poslova iz nadležnosti Zavoda,
- donosi propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten,
- sukladno zakonu i drugim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom u državnoj službi,
- osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda,
- poduzima mjere unapređivanja ustrojstva Zavoda,
- obavlja i druge poslove za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten.

UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke, i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje s 240 ECTS bodova, agronomske, pravne ili ekonomske struke,
- sedam (7) godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- položen ispit za državne službenike
- poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci)
1. Životopis s adresom stanovanja i kontakt telefonom,
2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 6. 4. 1992. godine),
5. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
6. Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računalu,
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za državne službenike ili Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili dokaz o završenom magistratu pravnih znanosti ili dokaz o završenom doktoratu pravnih znanosti,
8. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
9. Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
10. Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objave ovoga natječaja nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA:
Kandidat koji bude izabran na poziciju dužan je, prije preuzimanja dužnosti, dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za predmetno radno mjesto.

O datumu, vremenu i mjestu provođenja natječajne procedure (intervju), kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni pismenim putem.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili osobno na protokol Vlade Županije Zapadnohercegovačke – Povjerenstvu za provedbu javnih natječaja za prijem rukovoditelja samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija Županije Zapadnohercegovačke s naznakom za „Javni natječaj za prijem rukovodećeg državnog službenika - ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke“ - ne otvaraj, na adresu: ul. Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg. Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku. Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com). Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01-169-7/18-102
Široki Brijeg, 27. travnja 2018.


Predsjednik
Zdenko Ćosić

 

 

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.