+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

  1. ŠEF ODSJEKA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA U SEKTORU POTPORE - 1 (jedan) izvršitelj
  2. ŠEF ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE U UPRAVI POLICIJE - 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

01. Opis poslova:

Neposredno rukovodi Odsjekom i s tim u svezi organizira, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka; raspoređuje poslove na izvršitelje u Odsjeku; odgovoran je za pravodobno, zakoniti, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka; radi analize za izvješća i informacije iz oblasti financijskih poslova Ministarstva  i u svezi a tim priprema i predlaže najracionalnija rješenja; sudjeluje u izradi proračunskih zahtjeva za potrebna financijska sredstva za rad Ministarstva i financijskog plana; prati i primjenjuje propise iz oblasti financijskog poslovanja; kontrolira ispravnost svih financijskih dokumenata i dostavlja ih pomoćniku ministra na daljnju proceduru; prati izvršenje financijskog plana i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa usvojenom proračunskom politikom; daje upute za rad i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiteljima; izrađuje prijedlog plana rada i izvješća o radu Odsjeka; sačinjava konačne verzije analitičko-informativnih materijala iz nadležnosti Odsjeka, izrađuje tromjesečni plan rada i mjesečno izvješće o radu Odsjeka; redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika ministra o stanju u obavljanju poslova iz nadležnosti Odsjeka, problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogu pomoćnika ministra i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; izrađuje radnu verziju ocjene rada za namještenike u Odsjeku sukladno Zakonu i uputama pomoćnika ministra; uredno vodi evidenciju o poštivanju radnog vremena od strane djelatnika kojima rukovodi; te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra. 

02. Opis poslova:

Neposredno rukovodi Odsjekom i s tim u svezi organizira, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka; raspoređuje poslove na izvršitelje u Odsjeku; odgovoran je za pravodobno, zakoniti, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka, sudjeluje u izradi prednacrta i nacrta zakona i pod zakonskih propisa iz nadležnosti Odsjeka; daje upute za rad i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiteljima; izrađuje prijedlog rada  i izvješće o radu Odsjeka, sačinjava konačne verzije analitičko- informativnih materijala iz nadležnosti Odsjeka;  izrađuje mjesečna izvješća o radu Odsjeka; redovito usmeno ili pismeno upoznaje načelnika Ureda o stanju u obavljanju poslova iz nadležnosti Odsjeka; problemima koji postoje u obavljanju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalogu načelnika Ureda  i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; izrađuje radnu verziju ocjene rada državnih službenika  i namještenika u Odsjeku u Odsjeku sukladno Zakonu i uputama načelnika Ureda; uredno vodi evidenciju o poštivanju radnog vremena od strane djelatnika kojima rukovodi; te obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Ureda. 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to: 

Za pozicije 01:

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po  Bolonjskom sustavu studiranja  ekonomske struke;

-  4 godine radnog staža nakon stjecanja VSS,

-  poznavanje rada na računaru i

-  položen ispit za državnog službenika. 

Za poziciju 02:

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po  Bolonjskom sustavu studiranja  pravne struke;

- 4 godine radnog staža na poslovima svoje struke  nakon završene visoke stručne spreme,,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika.

Prijava kandidata na natječaj: 

  1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
  2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com)

NAPOMENA ZA KANDIDATE: 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata. 

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu: 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

  1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta  državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“ 

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. ovog natječaja neće biti razmatrane.       

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.