+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ureda za zakonodavstvo Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ureda za zakonodavstvo Županije Zapadnohercegovačke

-Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

 Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Ureda za zakonodavstvo Županije Zapadnohercegovačke 

 1. STRUČNI SURADNIK ZA STUDIJSKO-ANALITIČKE I STRUČNO-OPERATIVNE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj
 2. STRUČNI SURADNIKA ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE - 1 (jedan) izvršitelj

 Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

Obavlja stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata, priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, obavlja praćenje i istraživanje promjena i pojava u odgovarajućoj oblasti izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama, obavlja stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast, sudjeluje u izradi analiza i izvješća, informacija i drugih analitičkih materijala, priprema nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika, obavlja i druge poslove koje odredi ravnatelj Ureda za zakonodavstvo. 

 1. Opis poslova:

Izrađuje zakonski propisane financijske obrasce i dostavlja nadležnim institucijama te vodi odgovarajuću evidenciju o njima, prati i istražuje promjene u oblasti poreza i doprinosa vezanih za plaće i druga primanja iz radnog odnosa, prati i analizira bruto bilance te na temelju toga priprema završna godišnja financijska izvješća, sudjeluje u izradi nacrta i prijedloga Proračuna i DOP-a proračunskog korisnika, priprema i analizira podatke i dokumente koji su potrebni za izradu proračunA, prati i analizira izvršenje proračuna po pozicijama s prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, obračunava plaće i ostale naknade državnih službenika i namještenika, obrađuje te podatke i vodi odgovarajuću evidenciju i o tim podacima izdaje uvjerenja i druge akte, kao i obradu svih vrsta uplata, naknada i drugih primanja korisnik usluga, obavlja blagajničke poslove i o tome vodi propisanu evidenciju, obavlja i druge poslove iz djelokruga ekonomsko.-financijskih poslova koje odredi ravnatelj Ureda za zakonodavstvo.

 UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke i to:

 Za pozicije 01:

- VSS/VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustavu studiranja  koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova  pravne struke;

- najmanje 1 godina radnog staža  u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe;

-  položen ispit za državnog službenika i

-  poznavanje rada na računaru.

 Za poziciju 02: 

- VSS/VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustavu studiranja  koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova  ekonomske struke;

- najmanje 1 godina radnog staža  u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe;

-  položen ispit za državnog službenika i

-  poznavanje rada na računaru.

 Prijava kandidata na natječaj: 

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):
  a) sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
  c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 NAPOMENA ZA KANDIDATE:

 O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

 Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta  državnih službenika

u Uredu za zakonodavstvo Vlade Županije Zapadnohercegovačke“

 Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

        Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.