+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih  mjesta  državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

 

 1. STRUČNI SURADNIK ZA OBRADU ZAHTJEVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U SEKTORU ADMINISTRACIJE - 1 (jedan) izvršitelj

 

 1. STRUČNI SURADNIKA ZA ANALITIČKO- STATISTIČKE POSLOVE U KABINETU MINISTRA - 1 (jedan) izvršitelj

 

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

 1. Opis poslova:

Vrši obradu svih zahtjeva propisanih zakonom o slobodi pristupa informacijama i izrađuje nacrte rješenja u svezi s istim, vrši obradu zahtjeva i priloga te priprema nacrta prvostupanjskih rješenja za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti; prometa eksplozivnih tvari; agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjih službi osiguranja, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu poslovnu djelatnost, sačinjava mjesečna izvješća o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka, radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rad Odsjeka u okviru svoje stručne spreme, za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

 

 1. Opis poslova:

Vrši obradu statističkih podataka dobivenih od Uprave policije  i temeljnih ustrojbenih jedinica Ministarstva potrebnih za izradu informacija, analiza i planova te drugih analitičko-informativnih materijala, sudjeluje u izradi analitičko-informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije iz pojedinih oblasti unutarnjih poslova, sudjeluje izradi plana rada, izvješća o radu Ministarstva, sačinjava mjesečno izvješće o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka; radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme, za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

 

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:

 Za pozicije 01:

- VSS, diploma visokog obrazovanja, najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog   ili trećeg ciklusa obrazovanja po  Bolonjskom sustavu studiranja  pravne struke;

-  1 godina radnog staža nakon stjecanja VSS ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe;

-  položen ispit za državnog službenika i

-  poznavanje rada na računaru.

 Za poziciju 02:

- VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII. stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne struke, kriminalističke struke, ekonomske struke, filozofski ili fakultet političkih znanosti

- jedna godina radnog staža nakon stjecanja VSS ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog ispita za namještenike u tijelima državne službe,

- poznavanje rada na računaru i

- položen ispit za državnog službenika.

 Prijava kandidata na natječaj: 

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):
  a) sveučilišna diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  b) dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
  c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

 NAPOMENA ZA KANDIDATE:

 O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat ce se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja  rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u   roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

 Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu: 

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke 

Stjepana Radića 37b 

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta  državnih službenika

u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.         

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.