+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški
JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

V L A D A

Povjerenstvo za državnu službu 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ 

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Ljubuški

 

 1. STRUČNI SAVJETNIK ZA PLANIRANJE LOKALNOG RAZVOJA I INFRASTRUKTURE - 1(jedan) izvršitelj
 2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA REALIZACIJU PROJEKATA IZGRADNJE I OBNOVE KOMUNALNE I CESTOVNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE MJESNIH ZAJEDNICA – 1 (jedan) izvršitelj
 3. Opis poslova:
 • priprema prijedloge, planove i programe razvoja lokalne zajednice,
 • sudjeluje u izradi vizije i strategije razvoja općine,
 • vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i predlaže mjere za unaprjeđenje,
 • vrši stručnu pripremu i obradu zahtjeva za financiranje projekata od strane viših organa, donatora, banaka i međunarodnih institucija,
 • sudjeluje i prati realizaciju Integrirane strategije razvoja Općine Ljubuški,
 • prati pojedinačne investicijske projekte,
 • predlaže prioritetne projekte i vrši pripremne poslove za njihovu realizaciju,
 • podnosi izvještaj o završenoj investiciji,
 • samostalno radi na stručno – operativnim i studijsko – analitičkim poslovima razvoja općine,
 • sudjeluje u pripremi projektnih zadataka i predmjera u vezi sa izgradnjom infrastrukturnih i drugi objekata,
 • koordinira na izvođenjem radova,
 • prati i istražuje mogućnosti za prikupljane sredstava potrebnih za razvojne projekte
 • koordinira s ostalim službama,
 • podnosi polugodišnje izvješće o svom radu,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi pomoćnik Općinskog načelnika i za svoj rad istom je odgovoran.
 1. Opis poslova
 • u suradnji s predsjednicima Vijeća mjesnih zajednica utvrđuje potrebe za izgradnjom i obnovom objekata komunalne i cestovne infrastrukture,
 • obilazi područja mjesnih zajednica radi prikupljanja podataka o stanju komunalne i cestovne infrastrukture i komunalnih usluga,
 • izrađuje izvještaje o stanju istih,
 • sudjeluje pri izradi Strategije kapitalnih investicija,
 • radi na pripremi i provedbi projekata iz djelokruga Službe,
 • prati objavljene natječaje viših razina vlasti te međunarodnih institucija, prikuplja potrebnu dokumentaciju i u suradnji sa službenikom zaduženim za razvojne projekte kandidira projekte na objavljene natječaje,
 • prati realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i cestovne infrastrukture  po mjesnim zajednicama,
 • kreira i ažurira bazu podatka za potrebe razvoja komunalne i cestovne infrastrukture,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.

 UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški i to:

 Za poziciju 01:

VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske ili arhitektonske struke, najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, položen ispit za državnog službenika i poznavanje rada na računalu.

 Za poziciju 02:

VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja građevinske, prometne ili agronomske struke, najmanje dvije (2) godine radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, položen ispit za državnog službenika i poznavanje rada na računalu.

 POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)

 1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. dokaz o položenom ispitu  za državnog službenika,
 3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
 4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
 5. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com). 

NAPOMENA:

Kandidati koji su položili stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom  tijelu uprave općine Ljubuški“

NE  OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik

Marica Bošnjak dipl. iur.

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.