+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika općine Grude
Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika općine Grude

-Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

Povjerenstvo za državnu službu 

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Grude objavljuje 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta  državnog službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude

 1. STRUČNI SURADNIK ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO- 1 (jedan) izvršitelj u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

Radno mjesto se popunjava na određeno vrijeme na jednu godinu

 1. Opis poslova:
  • priprema programe istraživanja u oblasti malog i srednjeg poduzetništva i predlaže metodološka rješenja kao i rad na tim programima,
  • prati i istražuje i pojave u oblasti malog srednjeg poduzetništva i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama,
  • koordinira u poslovima razvitka između službe za gospodarstvo i županjskih tijela uprave,
  • mobilizira različite izvore financiranja za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
  • priprema općinske propise u vezi sa stvaranjem povoljnog ambijenta za malo i srednje poduzetništvo i u tom pravcu ostvaruje suradnju s drugim službama,
  • prikuplja i čuva dokumentaciju vezanu za malo i srednje poduzetništvo,
  • daje stručne savjete i mišljenja poduzetnicima u vezi s pitanjima značajnim za razvoj gospodarstva,
  • prati i daje izvješća o implementaciji razvojnih projekata na razini općine,
  • obavlja i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj,
  • priprema i prati proceduru javnih nabavki sukladno Zakonu o javnim nabavama,
  • izvješćuje o svom radu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika,
  • obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i pomoćnika načelnika.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude i to:

- VSS -VII stupanj,  ekonomski, građevinski, pravni, poljoprivredni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske, građevinske, pravne, poljoprivredne struke.;

-  jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje 5 godina radnog iskustva u tijelima državne služne nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe;

-  položen ispit za državnog službenika i

-  poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
 2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
 3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
 4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računalu i
 5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu  studiranja dužan je dostaviti i:

 1. dokaz da je uposlen u tijelu državne službe kao namještenik,
 2. dokaz o 5 godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika.

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave općine Grude“

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur.

 

 

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.