+387 39 705 697
+387 39 703 233
vlada@vladazzh.com
Naslovna | Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu Vlade ŽZH za Europske integracije
Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu Vlade ŽZH za Europske integracije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

VLADA

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,u ime Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije  objavljuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije

 

 1. VIŠI STRUČNI SURADNK ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU  - 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova:

 • aktivno sudjeluje u koordinaciji i praćenju provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i drugih ugovornih obveza između EU i BiH u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave;
 • pomaže u procesu pregovaranja s EU o pristupanju BiH punopravnome članstvu i sklapanju sporazuma BiH s EU;
 • sudjeluje u pružanju stručne potpore tijelima uključenim u proces pristupanja  EU u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave;
 • pomaže u suradnji s tijelima EU i međunarodnim organizacijama i institucijama  u BiH i inozemstvu u okviru obavljanja poslova iz djelokruga Ureda za EU integracije;
 • pomaže u koordinaciji aktivnosti i praćenja prilagodbe napretka u ispunjavanju gospodarskih i pravnih kriterija za članstvo, a prema poglavljima pravne stečevine EU;
 • pomaže u koordinaciji korištenja programa i inicijativa koje se financiraju iz proračuna EU ( Program pomoći Europske unije trećim zemljama te programa i inicijativa Europske unije), kao i programa koje bilateralno financiraju države članice EU;
 • pomaže u pregovorima s tijelima EU vezano za korištenje programa koji se financiraju iz proračuna EU;
 • sudjeluje u izradi strateških dokumenata za korištenje strane pomoći u procesu pristupanja EU te usklađivanje korištenja programa pomoći  EU i država članica EU s potrebama koje proizlaze iz procesa integracije BiH u EU;
 • obavlja i druge poslove iz područja europskih integracija odnosno pristupanja BiH EU i međunarodne suradnje u nadležnosti Vlade Županije, županijskih ministarstava i drugih tijela županijske uprave.

 

UVJETI:

 Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije i to:

- VSS,VII stupanj odnosno visoka naobrazba prvog ciklusa vrednovanog s 240 ECTS bodova,drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne, ekonomske, tehničke ili društvene struke- filozofski ili politički smjer,

- 2 (dvije) godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme;

-  položen ispit za državnog službenika i

-  poznavanje rada na računaru i

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu razine A2 jezične komponente prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,

 

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

 Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),

 1. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
 2. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,
 3. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i
 4. Uvjerenje/certifikat ili potvrda o poznavanju ili znanju stranog jezika, razina A2, B1 (ili više) jezične kompetencije prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, izdano od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira nalazi li se u Bosni i Hercegovini ili izvan nje,
 • Uvjerenje fakulteta o provjeri znanja stranog jezika, položenom ispitu stranog jezika tijekom školovanja, kao i druga isprava fakulteta (ovjerena preslika upisnice-indeksa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje stranog jezika, odnosno položene ispite stranog jezika,
 • Diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesor stranog jezika, prevoditelj, i sl. ),
 • Diploma završenog fakulteta ili stečenog znanstvenog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na temelju koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stanom jeziku,
 1. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

 

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

 Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

 1. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika

u Uredu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za Europske integracije“

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

 

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednik

        Marica Bošnjak dipl. iur

®© Sva prava pridržana Vlada Županije Zapadnohercegovačke 2017. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.